תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר מד-טק

תנאים אלה מהווים את התנאים הבסיסיים לשימוש במידע ובאתר המופעל על-ידי חברת מד-טק טכנולוגיהרפואית בע"מ (להלן:"החברה"), אשר נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של הלקוחות.

כללי

החברה מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ובשירותים המקוונים כאמור הוא חיצוני, נפרד מהאתר וכפוף לתנאים ו/או הנוהג בנוגע לפרטיות של אותם השירותים. מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צדדים שלישיים כלשהם ואין לחברה שליטה על-כך.

האתר המקוון עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר והמשתתפים השונים. התכנים עשויים לכלול בין השאר גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה מעלה לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי אינך יכול לצפות להגנת פרטיות בנוגע לתכנים אלה. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת ככל שהנך מוסר מידע אישי שעלול לחשוף את זהותך או זהותם של אחרים.

עם כניסתך לאתר החברה הנך מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר נעשה על אחריותך הבלעדית ובכלל זה הנך מודע ומסכים כי שימוש באתר, לרבות הסתמכות על כל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מתוך האתר, לרבות מידע, תוכן, הצעות, ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על-פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. החברה לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לך עקב גישה או אי גישה לאתר.
בעיות טכניות ואחרות בהפעלת האתר, לא יהוו עילה לאיחור בדיווח או בתשלום על-פי המועדים הקבועים בחוק. ידוע ומוסכם עליך כי כל חומר ו/או מידע שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש באתר נעשה על אחריותך בלבד וכי אתה אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשוב שלך או לכל איבוד מידע שנובע מהורדת חומר  ו/או מידע כלשהו.

בנוסף, עם השימוש באתר אתה מודע לכך כי המידע והשירותים הזמינים באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ו/או הקלדה ו/אואחרות.

החברה לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או אבדן ו/או הפסד בגין ו/או בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לשימוש בו, לרבות ביחס לשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, הסתמכות על תוכן המופיע באתר, אי זמינות האתר, אי גישה אל האתר, הפרעות באתר ו/או תקינותו.שינויים מבוצעים במידע באופן שוטף. החברה רשאית לערוך שיפורים ו/או שינויים באתר ובמידע בכל עת. החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי האתר והשירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי האת או השרת המספק את האתר יהיו נקיים מווירוסים ו/או רוגלות ו/או רכיבים מזיקים אחרים. החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע או האתר.

עם השימוש באתר, הנך מודע כי הנך מסכים לשפות את החברה, בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכר טרחת עו"ד, הנובעת משימוש באתר, הפרת תנאי השימוש, או הפרת זכויות קניין רוחני/זכות אחרת של אדם/ישות, על-ידך או על-ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך בעת השימוש או עקב השימוש באתר, ככל ויידרש.

תנאי שימוש באתר

המידע, הכתבות והעצות הניתנים באתר ובבלוג הם בגדר מידע כללי בלבד המוגש כשירות לציבור, אין בהם והם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ רפואי, ו/או אבחנה רפואית ו/או חוות דעת רפואית ו/או המלצה לטיפול רפואי ו/או תחליף לטיפול רפואי. בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה של בעיה רפואית, יש להזמין ביקור אצל רופא או בעל מקצוע רפואי אחר, ולהיבדק. בכל מקרה של בעיה דחופה או במקרה חירום – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא המטפל, או לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום.

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות

החברה נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של משתמשי האתר.מדיניות זו מבוססת על הוראות החוק העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, חוק יסוד: כבוד האדםוחירותו וחוק המחשבים, התשנ"ה-1995וכל חקיקה רלוונטית אחרת. מדיניות זו מיושמת על-פי התקנים המקובלים להגנת מידע בארץ ובחו"ל ועל מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של גוגל ושל פייסבוק, לעיון בתנאי השימוש של גוגל, לחצו כאן ושל פייסבוק, לחץ כאן. חשוב לציין כי אתר החברה מכיל רכיב של גוגל אנליטיקס ושל פייסבוק, המיועד לשיפור רמת המידע והגלישה באתר. לפי תנאי השימוש הרכיב מאפשר לרשתות אלה לדעת באלו עמודים באתר גלשת.

תשומת ליבך לכך שמדיניות הפרטיות של פייסבוק ו/או גוגל עשויה להתעדכן מעת לעת והחברה אינה מתחייבת, כי הגרסה אליה מפנה קישור זה הינה הגרסה המעודכנת ביותר של מדיניות פייסבוק ו/או גוגל.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, ו/או באילו מהקהילות המקוונות ו/או בבלוג, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר או השירות הרלוונטי, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנטשבאמצעותם ניגשת לאתר או לשירות הרלוונטי, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים לחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.יצוין כי אנו משתמשים בנתונים אנונימיים כדי לשפר את התוכן ופונקציונליות של אתר האינטרנט והעדכונים שלנו, כדי להבין טוב יותר את הלקוחות והשווקים שלנו, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע והפרטים שנמסרו ונאספים באמצעות האתר, בהתאם לפעילותך, אלא במקרים הבאים:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או הקהילה המקוונת.
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על-ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.
  • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.
  • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו.
  • על-פי בקשתך המפורשת.

שימוש בעוגיות (Cookie)

אתר החברה עשוי להשתמש בעוגיות(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר החברה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע, לצרכי שיווק (לרבות באמצעות צדדים שלישיים כדוגמת פייסבוק או גוגל איתם החברה רשאית לחלוק מידע הנובע מהשימוש בעוגיות) ועוד. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב האישי שלך. העוגיות עלולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. העוגיות נועדו כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר. האתר נעזר גם בעוגיות שמקורם בצדדים שלישיים, בהם גוגל אנליטיקס, שירותי הפרסום של גוגל ורשתות חברתיות אחרות כגון פייסבוק. ניתן לראות הרחבה במרכז המידע של גוגל ופייסבוק.

ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל עת. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים כלשהם מידע אודות פעילותך באתר.

גלישה באתר מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע והשימוש בעוגיות על-ידי החברה (לרבות על-ידי צדדים שלישיים) באופן ובקשר עם השימושים שצוינו לעיל.

אופן שמירה, הגנה ואבטחת מידע

כל המידע מאוחסן במערכות המידע שלנו המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, העשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, בהתאם לאמצעים המקובלים בעולם.

החברה מקיימת ומעדכנת מעת לעת את מדיניות ההגנהעל המידע, כדי לענות לכל דרישות החוק והתקנות.

ככל ויבוצעו שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית, 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. ככל ויבוצעו שינויים שאינם מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף – אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות הדין, או דרישת רשות מוסמכת, במקרה זה השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות ו/או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מהווה הסכמה למדיניות המתוקנת.

ככל שאינך מקבל על עצמך את הנוסח המעודכן של המדיניות, הנך נדרש לחדול מלעשות שימוש בנוסף באתר החברה.

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר "מדטק", בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של החברה בלבד.

על המשתמש נאסר לעשות כל שימוש העלול להפר זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהם של החברה ו/או של צדדים שלישיים, כאמור, לרבות, אך לא רק, העתקה, הצגה, פרסום, שכפול, שליחה, שינוי וכיו"ב ללא הסכמת החברה מראש ובכתב וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני, בכפוף לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007, פקודת זכויות יוצרים ובהתאם לדיני הקניין הרוחני במדינת ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור על משתמש להעביר ו/או להפיץ כל תוכן הכלול באתר, במישרין ו/או בעקיפין, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

העברת מידע רפואי לצד שלישי

מידע רפואי, ככל שנאסף על-ידי האתר, אינו נמסר לצדדים שלישיים אלא לצורך טיפול או בהתאם להוראות החוק לגורמים כגון משרד הבריאות, משטרה, ביטוח לאומי וכד'. מידע רפואי עשוי להימסר גם לקופת החולים בה הנך חבר או לחברת הביטוח הרפואי שלך והכל על-פי כל דין. כלל המידע שנאסף כפוף תהליך של בקרה וניטור שוטף של ניהול המידע.

תלונות בנושא פגיעה בפרטיות

אדם הסבור שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות, או שהנו סבור כי המידע אודותיו, השמור במערכת החברה שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות, יכול לפנות לחברה באמצעות מכתב שישלח לכתובת החברה ברחוב מנחם בגין 7 (בניין גיבור ספורט), רמת גן. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, יש לציין בפניה מהו המידע הטעון בדיקה ואת נימוקי הבקשה.

  • מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

עודכן לאחרונה:26/07/2021.